آشنایی با کتابخانه Pandas برای تحلیل داده

پیشگوی بزرگ

مهر ۹۸
پرسش‌نامهنتایج

آشنایی با کتابخانه Pandas برای تحلیل داده

پیتزا رباتیک

بهمن‌ ۹۷
پرسش‌نامهنتایج

آشنایی با کتابخانه Pandas برای تحلیل داده

از زاینده‌رود تا می‌سی‌سی‌پی

شهریور ۹۷
پرسش‌نامهنتایج


آشنایی با کتابخانه Pandas برای تحلیل داده

لاکی و هامون

مهر ۹۶
پرسش‌نامه و نتایج